Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2013. november 21.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Galenus Mentőszolgálat Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely: 7632 Pécs, Galamb u. 1..; Cégjegyzékszám: 02-09-074671 KSH szám:14898699-8690-572-02; Adószám:14898699-1-02; Képviseletében eljár: Deák Zoltán ügyvezető önállóan), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Beteg-szállítás.hu, azon belül különösen a http://www.beteg-szallitas.hu.hu/rendeles weboldaloldalon keresztül történő betegszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit, és a megrendelés jogi feltételeit tartalmazza.

A szolgáltató és a Megrendelő a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek.

Kérjük, amennyiben Megrendelője, vagy aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Rendelés véglegesítése előtt kérjük, feltétlenül olvassa el!

Társaságunk fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden megrendelés előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. Módosítás esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek.

1.1 Szolgáltató adatai

Cégnév: Galenus Mentőszolgálat Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7632 Pécs, Galamb u. 1.
Adószám: 14898699-1-02
Cégjegyzékszám: 02-09-074671
Kibocsájtó Cégbíróság: A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@beteg-szallitas.hu
Telefonos elérhetőség: +36 72/442-336.

1.2 A Megrendelő

Aki a weboldal használatával a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatását igénybe veszi, szolgáltatást rendel meg.

1.3 A Szolgáltató

A Galenus Mentőszolgálat Kft.

1.4 Megrendelhető szolgáltatások köre

A szerződés tárgya a weblapon feltüntetett és megrendelhető nemzetközi betegszállítás.

1.5 Az Általános Szerződési Feltételek közzététele

Az Általános Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a betegszállítást megrendeli.

A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a honlapon elérhetők.

II./ A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A MEGRENDELÉS

2.1 A szerződés létrejötte

A weboldalon keresztül csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy adhat le elektronikus úton megrendelést, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés a megrendelés valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltésével és RENDEL ikonra

kattintás megerősítésével, így a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint jön létre.

A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

A megrendelés feladásával kizárólag nemzetközi, Magyarországról más országba, vagy más országból Magyarországra, illetve kettő vagy több Magyarországon kívüli betegszállítás megrendelésre kerülhet sor.

A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy, a teljesített szolgáltatás után a szolgáltatói díjat a megjelölt fizetési módon kiegyenlíti.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok

(17/1999.(II.5) Kormányrendelet) alapján a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A weboldal működésével, megrendeléssel és a szállítás folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

A szolgáltatástípusok megtekintéséhez nincs szükség előzetes regisztrációra, így a Megrendelő a személyes adatainak előzetes megadása nélkül tud válogatni a szolgáltatástípusok között. Weboldalon történő megrendeléskor a rendelés előtt a szükséges adatok megadása kötelező.

2.2 Rendelés

A http://www.beteg-szallitas.hu/rendeles/ szolgáltatásaira rendelést leadni a Galenus Mentőszolgálat honlapján keresztül lehet a nap 24 órájában.

A megrendelés kizárólag a megrendelés feladását követő napra vagy annál későbbi időpontra lehetséges. Amennyiben megrendelés napja szerinti tárgynapi szállítást kíván igénybe venni az a +36 72/442-336 telefonszámon kérhető.

2.3 A rendelés menete

1/. Kattintson az ONLINE RENDELÉS ikonra.
2./ A felnyíló ablakban lévő mezőket töltse ki.
(A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező)
3./ Ha további kérdése, kívánsága van azt a MEGJEGYZÉS rovatba kérjük beírni.
4./ A kitöltést követően a RENDEL ikonra kattintással elküldésre kerül a szolgáltatás megrendelése.

Fontos, hogy a szállítási adatok pontos megadása alap feltétele a szállítás teljesítésének!
5/. A szolgáltatás megrendeltnek akkor minősül, amennyiben a megrendelőt sms.-ben, e-mail-ben a szállítási megrendelés elfogadásáról tájékoztattuk.
6/. A megrendelt szolgáltatást LEMONDANI, annak adatain, paraméterein VÁLTOZTATNI telefonon a +36 72/442-336 lehet.

7/. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

(Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan, vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, és a megrendelő hibájából felmerülő költségeit a megrendelő megtéríti.

8/. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, ha a szolgáltatástípus az adott időpontban nem áll rendelkezésére.

Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.

A megrendelés feladásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4 A rendelés visszaigazolása, ellenőrzése, lemondása

Rendelések visszaigazolása a szolgáltató részéről sms-ben, vagy e-mail üzenetben történik. Adat egyeztetés miatt szolgáltató telefonon keresheti fel a megrendelőt.

A megrendelést követően a „rendelés elfogadva”, a szállítás megkezdésekor a „betegszállítás megkezdve” üzenetet küldi rendszerünk.

A szállítási megrendelést lemondani, vagy annak adatain változtatni kizárólag telefonon lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megkezdett betegszállítás lemondása esetén a vállalási ár teljes egészében kiszámlázásra kerül a megrendelő részére.

III./ 3. ÁRAK, FIZETÉSI MÓDOK

A betegszállítás esetén a szolgáltatás mellett feltüntetett árak bruttó forint árak, amelyek mentesek az általános forgalmi adó alól. A nem térítéses, vagy fizetős betegszállítás rendelése esetén a Megrendelő a díjat a szállítás teljesítésével egyidejűleg készpénzben köteles kiegyenlíteni. A szolgáltatói díj különleges esetben utólag banki átutalással vagy utólag megküldött postai átutalási megbízással is lehetséges.

IV./ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

1./ A www.beteg-szallitas.hu weboldal html alapokon működő információs rendszer, melynek biztonsági foka

megfelelő, így használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a Megrendelő tegye meg az alábbi

óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs

rendszer biztonsági frissítéseit.

2./ A weboldalon való megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak

ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A weboldal üzemeltetője, tulajdonosa nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás során, vagy

amiatt következett be.

A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt

adatait a behatolóktól. A weboldal üzemeltetője, tulajdonosa nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Megrendelő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a weboldal szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, megrendelését, vásárlását és a Megrendelő nem jogosult a döntés ellen jogorvoslattal élni.

3./ Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a megrendelt szállítás esetében a megrendelés során a szállítandó személy állapotát illetően téves, helytelen, hiányos információk kerültek részére közlésre és ennek

eredményeképpen nem megfelelő feltételekkel kerül sor a szolgáltatás megkezdésére. Megrendelő minden ilyen adat, vagy információhiány, téves információból eredő kár utáni felelősséget nem vállal.

4./ A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

5./ A Szolgáltató nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

6./ Szolgáltató semmilyen felelősséget, garanciát nem vállal azért, hogy online szolgáltatását folyamatosan rendelkezésre tudja bocsájtani.

Továbbá nem vállal felelősséget sem garanciát a szolgáltatás elérhetőségének

folyamatos fenntartásában, annak elérési sebességére. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül rendszeréből felhasználót töröljön, ezt indoklás nélkül megteheti, felhasználó felé az Szolgáltató. semmilyen kártérítési vagy egyéb jogi felelősséggel nem tartozik.

7./ Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználó bejelentkezési azonosítóinak (felhasználónév és jelszó) helytelen használatából vagy egyéb okból történő felhasználói felület illegális használatából fakadó károkért, felelősségekért vagy egyéb előre nem látható eseményekért.

8./ Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszerben szereplő adatok valódiságáért, használatáért, meglétéért vagy azok tárolásáért.
9./ Szolgáltató nem vállalja és felelősséget sem vállal a rendszerből a felhasználó által kitörlésre, módosításra kerülő adatok visszaállításáért, azok teljesüléséért, ezzel kapcsolatban minden felelősség a felhasználót

terhel.

10./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül fizető betegszállítási árait megváltoztassa, azokat az előre már megrendelt estekben is módosíthatja.

11./ Információk: A weboldalunkon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek bárminemű felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

Cégünk nem vállal felelősséget az adatok helyességéért, teljességéért, pontosságáért. A weboldalunkról szerzett információkra semmiféle jog megszerzése nem alapítható.

12./ A weblap meglátogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

13./ Az Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását változtassa, megszüntesse.

14./ A portálon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

15./ Az Szolgáltató honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, az Szolgáltató rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi.

Azonban a Szolgáltató nem szavatolja e honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a társaság honlapján szereplőhivatkozással jutott oda.

16./ Technikai felelősség: Az Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

V./ ELÁLLÁSI JOG

A Megrendelőnek a weboldalon történt megrendelés esetén a szolgáltatás megrendelésétől a „rendelés elfogadva” státuszig jogában áll a szerződéstől elállni. Amennyiben az elállásra ezen túlmenően kerül sor, „betegszállítás megkezdve” üzenetig, úgy a vállalási ár 20%-át, a -„betegszállítás megkezdve” üzenet után a vállalási ár 50%-át,

jogosult a szolgáltató a megrendelőtől követelni.

Teljesítés a Szolgáltató által akkor kezdődik meg, amennyiben a Szolgáltató a megrendelt betegszállítás technikai, adminisztratív szervezését megkezdte. (rendelés elfogadva)

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését kizárólag az ismertetettek szerinti eljárás betartása mellett, telefonon teheti meg, mely esetben a „lemondva” üzenetet küldjük e-mail üzenetben.

Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás igénybevétele során megrendelt szolgáltatás paraméterei nem egyeznek meg a megrendeléskor leadott paraméterekkel.

A hibás szolgáltatás esetén a felfedezésétől számított 15 napon belül jelzett kifogás tekinthető csak időben közöltnek. A kifogást e-mailben az info@beteg-szallitas.hu ügyfélszolgálat részére kell elküldeni.

VI./ ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Megrendelő az adatainak adott mezőbe történő feltöltésével – ide értve a különleges adatainak körét is – és a rendelés elküldésével a megadott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Megrendelés esetén a Szolgáltató a Megrendelő által megadott lenti adatokat a megrendelés adataival együtt a szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyek (alvállalkozók, teljesítési segédek) rendelkezésére bocsátja, a szerződés teljesítése céljából.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:

A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:

• Név- Szállítási cím

• Elektronikus levelezési cím

• Elérhetőségi telefonszáma

• Választhatóan megadható adatokat:

• Egyéb közlendő

Helyszínen:

• Számlázási cégnév

• Adószám a számlázáshoz

A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállítás során közreműködő

megbízottja rendelkezésére:

Megrendelő neve
A teljes Szállítási cím
Egyéb közlendő
A megrendelés összege szállítási díjjal együtt
Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
A Szolgáltató, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a megrendelés teljesítése után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

Azzal, hogy a Megrendelő az interneten keresztül betegszállítás megrendelése során, vagy információkéréskor bármely

adatát elküldi az Szolgáltató részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Szolgáltató nyilvántartsa, kezelje. Az Szolgáltató számára kiemelt fontosságú a weboldal látogatói és vásárlói által megadott személyes adatok védelme.

Adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását a megrendeléseivel megadottnak tekintjük. Ezeket az adatokat kizárólag ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel.

Megadott adatai 3. személy részére közvetlen üzletszerzés céljára

nem adható át. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott szolgáltatás végrehajtásához szükségesek. A szolgáltatás igénybevevője hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás ideje alatt a Szolgáltató, vagy az általa megbízottak a szolgáltatást igénybevevő nevében jognyilatkozatot tehessenek, nevében eljárhassanak.

Ez alól kivétel az a szolgáltatást igénybevevő személy, aki önállóan cselekedni képes, nem beszámíthatatlan, vagy határozottan megtiltja a nevében történő nyilatkozatokat.
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének, címének, ill. e-mail címének felhasználását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

I./ EGYÉB

A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot), elektronikus levelet használjon.

Ön az Interneten keresztül az Szolgáltató oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki.

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül..

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az Szolgáltató engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

Vitás, peres kérdésekben a Galenus Mentőszolgálat értékhatártól függően a „Pécsi Városi Bíróság”  ill. a „Pécsi Törvényszék”  illetékességét jelöli meg.

Pécs, 2013. november 21.

Galenus Mentőszolgálat